Adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató

I. Adatkezelési nyilatkozat

A nostipidgifts.com weboldalon történő regisztrációval a felhasználó elfogadja a jelen adatkezelési nyilatkozat és tájékoztatóban foglalt feltételeket, egyúttal önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az adatkezelő a jelen nyilatkozatban és tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, valamint meghatározott adatfeldolgozó részére továbbítsa – tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, valamint meghatározott adatfeldolgozó részére továbbítsa AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (a továbbiakban: Ektv.) rendelkezéseinek megfelelően.

II. Adatkezelési tájékoztató

1. Fogalmak

Személyes adat: – azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Hozzájárulás: a felhasználó akaratának önkéntes, egyértelmű és határozott kinyilvánítása, amely konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat(ok) kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Felhasználó: a honlapon és/vagy az alkalmazásokban nevével és e-mail címével érvényesen regisztrált személy, aki a Rendelet 4. cikk 1. pontja szerinti érintettnek minősül;

Honlap: a nostipidgifts.com címen található weboldal, valamint a rajta elérhető valamennyi aloldal;

Alkalmazások: a NoStupiGifts, NSG alkalmazások (Jelenleg nincs ilyen).

Az általunk gyűjtött adatok

Személyes adatainak megadását kérhetjük, amikor Ön:

 • A weboldalainkat vagy az alkalmazásainkat használja;
 • Ajánlatokat, szolgáltatásokat, támogatást, letöltéseket, próbaverziókat, háttéranyagokat, betanítást vagy információt kér;
 • Termékeket vagy szolgáltatásokat rendel, illetve eseményekre vagy eseményekre vagy webes szemináriumokra regisztrál;
 • Fiókot hoz létre és kezel;
 • Hitelkártyáért vagy finanszírozásért folyamodik;
 • Felméréseken, sorshúzásokon vagy egyéb promóciós tevékenységekben vesz részt online vagy bármely egyéb helyen;
 • Ajánlást ad;
 • Hírlevelekre, a NoStupidGifts programjaira, marketinges és promóciós e-mailekre, vagy egyéb anyagokra iratkozik fel;
 • Harmadik féltől származó közösségi hálózatokon keresztül (a harmadik fél használati feltételei és adatvédelmi szabályzata szerint) kapcsolatba lép velünk; illetve
 • Felveszi velünk a kapcsolatot.

Az általunk gyűjtött Személyes Adatok kategóriájába tartozhat, többek között, de nem kizárólagosan, az Ön neve, e-mail-címe, otthoni címe, kapcsolattartáshoz használt telefonszáma, felhasználói azonosítói és jelszavai. Beletartozhatnak munkahelyi adatok, például a beosztására vonatkozó, illetve egyéb üzleti vagy cégadatok is. Demográfiai adatokat is gyűjthetünk, például az Ön életkorára, nemére, érdeklődési körére és preferenciáira vonatkozó adatokat. Az Ön által kiválasztott kitöltendő űrlapokon jelezzük, hogy a kért adatok megadása kötelező vagy önkéntes-e. Vásárlás esetén elkérhetjük a hitelkártyája számát és a számlázási adatait. A hitelezési vagy finanszírozási kérésének kezeléséhez elkérhetjük a nemzeti személyazonosító számát és egyéb adatait.

Annak érdekében, hogy amikor a NoStupidGifts-lel kapcsolatba lép következetesebb és személyre szabottabb élményeket szerezhessen, az egyik forrásból származó adatok olyan adatokkal is kombinálhatók, amelyeket a NoStupidGifts más forrásokból szerez. Ezek közé olyan adatok tartozhatnak, amelyek lehetővé teszik, hogy több olyan eszközön is azonosítsuk, amelyek segítségével hozzáfér a weboldalainkoz. Az Önre szabott profilok létrehozásához az általunk gyűjtött adatokat egyéb felektől – többek között az Üzleti Partnereinktől és egyéb harmadik felektől – szerzett adatokkal is kiegészíthetjük. Az ilyen adatok lehetséges felhasználási módjai közé tartozik például adatainak arra történő használata, hogy javítsunk a weboldalunk használata közbeni felhasználói élményét, hogy a preferenciáinak megfelelő lehetőségeket nyújtsunk, valamint az alább kifejtett célzott hirdetéseket kínálhassunk Önnek.

A cookie-k használatával és egyéb hasonló nyomon követési technológiákkal kapcsolatos további információkért – beleértve a célzott hirdetések elutasításának mikéntjére vonatkozó információkat is – kérjük, tekintse meg [„A kapcsolattartási beállításainak kiválasztása, valamint a hirdetések és az Önre szabott profilok létrehozásának elutasítása”] című részt, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot a eaddress e-mail-címen.

A NoStupidGifts bizonyos szolgáltatásait márkatársulásban, másik társasággal együttesen is kínálhatja. Ha ilyen szolgáltatások használatára regisztrál, a NoStupidGifts és a másik társaság is hozzájuthat a márkatársulásban nyújtott szolgáltatások során gyűjtött adatokhoz, és ezeket az adatokat az egyes társaságok az adatvédelmi nyilatkozatuknak, illetve az Önnel kötött megállapodásoknak megfelelően felhasználhatja.

A NoStupidGifts különleges személyes adatokat nem kezel.

Az általunk automatikusan gyűjtött adatok

Automatikusan viselkedési és felhasználási adatokat gyűjthetünk a weboldalainkon történő látogatásairól, beleértve a megtekintett oldalakat, a kattintással elért hivatkozásokat (link-eket) és hirdetéseket, a beírt keresőszavait, valamint a NoStupidGifts weboldalaival és szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb tevékenységeit. A weboldalunk látogatásához használt böngészőről is gyűjthetünk bizonyos adatokat. Ilyen adat például az Ön IP-címe, az eszköze azonosítója, a tartózkodási helyével kapcsolatos adatok, a böngészője típusa és nyelve, a hozzáférés időpontjai, a mi weboldalunkra átirányító webhely URL-címe, valamint az URL-cím, amelyre a weboldalunkrólátnavigál egy hivatkozásra kattintás után.

Harmadik fél forrásaiból származó adatok

Adatokat szerezhetünk Önről harmadik felek forrásaiból, például nyilvános adatbázisokból, az Üzleti Partnereinktől, a közös marketingpartnereinktől, a közösségi média platformjairól és egyéb harmadik felektől. Az egyéb forrásokból szerezhető adatok közé tartozhatnak például az alábbiak: azon Üzleti Partnerektől származó oldalmegtekintési adatok, akikkel márkatársulásban nyújtunk szolgáltatásokat vagy közös ajánlattételünk van, valamint a hitelügynökségektől származó hitelfelvevői múlttal kapcsolatos adatok. Az adatokat az Ön jobb megismerésére használhatjuk, hogy tovább javíthassunk az Önnek nyújtott releváns hirdetések, termékek és szolgáltatások minőségén, valamint segíteni tudjunk a csalások megakadályozásában és felderítésében.

Hogyan használjuk fel a személyes adatokat

A NoStupidGifts a személyes adatait felhasználhatja, hogy:

 • Termékeket, megoldásokat, szolgáltatásokat és támogatást nyújtson, illetve végrehajtsa az Ön által kért tranzakciókat;
 • Üzeneteket küldjön Önnek, például a termékbiztonsággal és a tranzakciói állapotával kapcsolatos információkat, beleértve a kosarában lévő termékekről és a rendelések jóváhagyásáról szóló értesítéseket, valamint üzeneteket küldjön a NoStupidGifts adott programjairól, amelyekben Ön a választása szerint részt vesz, a NoStupidGiftsnél elérhető termékekről, megoldásokról és szolgáltatásokról, az eseményekről, a promóciós ajánlatokról és a felmérésekről;
 • A webhelyünk és a NoStupidGifts online csevegőfórumainak használatára ösztönözze Önt, beleértve a NoStupidGifts hírcsoportjait és blogjait;
 • Élő csevegési lehetőségen keresztüli támogatást kínálva válaszolhasson az Ön online kérdéseire;
 • Támogassa a NoStupidGifts Üzleti Partnereivel folytatott kommunikációt;
 • Testre szabja, elemezze és fejlessze a termékeinket, a megoldásainkat, a szolgáltatásainkat (beleértve a felhasználási szokások megismerését, illetve a marketingkampányaink hatékonyságának meghatározását célzó, webhelyünkön megjelenő tartalmat és hirdetéseket), a technológiáinkat, a kommunikációnkat és az Önnel való kapcsolatunkat;
 • Jobban megismerje az ügyfeleinket és online felhasználóinkat, beleértve a weboldal iránti érdeklődés és a weboldal használat alapján történő profilkészítést
 • Személyre szabja a tartalmakat és alkalmazza az Önnek megfelelő beállításokat
 • Betartassa az értékesítési feltételeinket, a weboldal használatának feltételeit és az Önnel kötött külön szerződéseket (ha vannak);
 • Megakadályozza a csalásokat és az egyéb tiltott vagy illegális tevékenységeket;
 • Megvédje a weboldalaink, az ügyleteink, valamint a termékeink és a szolgáltatásaink biztonságát vagy sértetlenségét; illetve
 • A begyűjtés helyén átadott információknak, illetve a jogszabályok által előírtaknak vagy engedélyezetteknek megfelelően egyéb funkciókat hajtson végre vagy egyéb célokat szolgáljon.
Az adatkezelés jogalapja

 • A személyes adatainak a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban említettek szerinti gyűjtésére és felhasználására vonatkozó jogalapunk az érintett személyes adatoktól és az adatgyűjtésünk sajátos környezetétől függ. Személyes Adatait általában az alábbiak közül egy vagy több tényező alapján gyűjtjük és kezeljük:
 • A hozzájárulása alapján, például ha hozzájárulását adta ahhoz, hogy bizonyos tevékenységekhez (például cookie-k használatához az online nyomon követés és analízis érdekében) kezeljük az adatait. Bármikor szabadon visszavonhatja a hozzájárulását, ha felveszi velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail-címen: eaddress A hozozájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Megfelelő esetben az adatkezeléshez való hozzájárulását kérhetjük akkor, amikor megadja a Személyes Adatait.
 • Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében (például egy termékünk megvásárlása esetén a szállításhoz a szállítási vagy személyes adatainak felhasználásához abban az esetben, ha a vásárlás előtt kért valamit tőlünk, például árajánlatot). Begyűjtéskor tájékoztatjuk arról, hogy kötelező-e megadnia a személyes adatait, valamint arról, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az, ha nem adja meg az adatait.
 • A NoStupidGifts jogi kötelezettségeiteljesítése érdekében, amikor egyéb jogszabályok (például az egészségügy és biztonsági, az adózási és a pénzmosás elleni jogszabályok) előírjáka személyes adatainak a kezelését, illetve amikor azért van szükségünk a személyes adataira, hogy védjük az Ön vagy egy másik személy alapvető érdekeit.
 • A NoStupidGifts (és az Üzleti Partnerei) jogos érdekeinek érvényesítése céljából, amely jogos érdekek közé tartozik a weboldal és/vagy a vonatkozó termékek és szolgáltatások biztosítása, és/vagy a marketinges és profilkészítési tevékenység végrehajtása kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amely személyes adatok védelmét teszik szükségessé..
Ha a Személyes Adatainak gyűjtésére vonatkozó jogalapunkkal kapcsolatban kérdése van vagy további információra van szüksége, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail-címen: eaddress

Az Ön adatainak megőrzése

Mindaddig megőrizzük az Ön Személyes Adatait, amíg az ön fiókja aktív, ahogy az a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban vázolt célokhoz szükséges, a NoStupidGiftsnek az adatok megőrzésére vonatkozó irányelveinek, illetve a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Nemzetközi továbbítások

A NoStupidGifts az Ön Személyes Adatait továbbíthatja a NoStupidGifts csoport és/vagy az Üzleti Partnerei egyéb társaságainak, amennyiben ez szükséges a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban említett célok megvalósításához. Ennek során Személyes Adatait hazáján vagy régióján kívüli országba is továbbíthatjuk, beleértve – amennyiben az Ön régiója ott található – az Európai Gazdasági Térségen kívüli területeket is, amelyek az Ön hazájától eltérő adatvédelmi szinttel rendelkezhetnek. Korlátozás nélkül az ilyen országok közé tartozhat az Egyesült Államok és bármely egyéb olyan ország, amelyben a NoStupidGifts vagy a leányvállalatai, partnerei, illetve Üzleti Partnerei létesítményeket tartanak fenn. Annak érdekében, hogy Személyes Adatainak továbbításához megfelelő védelmet biztosítsunk, az adatok továbbítására vonatkozóan (a szükséges mértékű) szerződéses megállapodásokkal rendelkezünk leányvállalatainkkal, partnereinkkel és Üzleti Partnereinkkel. Meghozunk minden észszerű műszaki és szervezeti intézkedést, hogy megvédjük a továbbított Személyes Adatokat.

Hogyan oszthatjuk meg a személyes adatait

Személyes adatait megoszthatjuk a NoStupidGifts leányvállalataival vagy Üzleti Partnereivel a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt célok érdekében, beleértve (korlátozás nélkül) a kért tranzakciók végrehajtását, valamint az üzletünk (vagy a leányvállalataink üzletének) az Ön igényeihez való alaposabb igazítását. Leányvállalataink és/vagy Üzleti Partnereink felvehetik a kapcsolatot Önnel a NoStupidGifts vagy a NoStupidGifts márkajelzéssel ellátott termékekre, szolgáltatásokra vagy ajánlatokra vonatkozó tájékoztatókkal kapcsolatban. Személyes Adatait csak a NoStupidGifts azon leányvállalataival és ÜzletiPpartnereivel osztjuk meg, amelyek beleegyeznek, hogy Személyes Adatait megvédjék és azokat kizárólag a NoStupidGifts által meghatározott célokra használják fel.

Ezen felül a NoStupidGifts megoszthatja Személyes Adatait az értékesítési és marketingláncunk résztvevőivel, beleértve, de nem kizárólagosan a kiskereskedőket, viszonteladókat, disztribútorokat, integrátorokat, megrendelések teljesítőit, valamint bizonyos értékesítési ügynököket és értékesítési partnereket, hogy az adatokat korlátozott értékesítési és marketingcélokra használják fel, illetve támogatást nyújtsanak a NoStupidGifts termékeihez és szolgáltatásaihoz.

Az Ön Személyes Adatait bármilyen célból az Ön hozzájárulásával hozhatjuk nyilvánosságra.

Az Ön Személyes Adatait átadhatjuk bűnüldözéssel, csalások megakadályozásával vagy egyéb jogi intézkedéssel kapcsolatban is; ha a jogszabályok vagy előírások megkövetelik; ha a NoStupidGifts (vagy a NoStupidGifts egy része) értékesítésre kerül vagy másik vállalattal egyesül; illetve ha a NoStupidGifts észszerű okból szükségesnek véli azt a NoStupidGifts, a NoStupidGifts ügyfelei vagy a nyilvánosság védelme érdekében.

Személyes adatait – a fent említettek kivételével – harmadik felek saját marketingcéljaira nem adjuk át az Ön hozzájárulása nélkül.

Hogyan férhet hozzá az adataihoz

NoStupidGifts segíteni szeretné Önt a Személyes Adatai pontos nyilvántartásában. A NoStupidGifts fiókjában online tárolt Személyes Adatai megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez kérjük, látogasson el a NoStupidGifts.com weboldalra: NSG. A fiókja biztonsága érdekében a bejelentkezési azonosítójával és jelszavával kell bejelentkeznie.

Az Ön Európai Uniós adatvédelmi jogai

Ahol a személyes adatai kezelésére az Európai Unió adatvédelmi jogszabályai érvényesek, Önt alábbi érintetti jogok illetik meg. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek a jogok nem abszolút jogok, és bizonyos esetekben a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek vonatkoznak rájuk:

 • Hozzáférés: jogosult információt kérni arra vonatkozóan hogyan kezeljük Személyes Adataités hogy ezen Személyes Adatairól másolatot kérjen
 • Helyesbítés: jogosult a pontatlan Személyes Adatainak helyesbítését és az Ön hiányos Személyes Adatainak kiegészítését kérni
 • Tiltakozás: jogosult tiltakozni a Személyes Adatainak jogos érdekeinken alapuló kezelése ellen (a fent említettek szerint)
 • Törlés: jogosult a Személyes Adatainak törlését kérni (bizonyos feltételek mellett)
 • Automatizált döntéshozatal: jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan kizárólag automatizált adatkezelésen (ideértve a profil alkotás is) – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 • Korlátozás: jogosult, hogy kérje Személyes Adatai kezelésének korlátozását, hogy a korlátozás feloldásáig nem kezeljük ezen Személyes Adatait
 • Hordozhatóság: jogszabály által előírtaknak megfelelően jogosult a rendelkezésünkre bocsátott Személyes Adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A fentieken kívül Önnek joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni, illetve a vonatkozó helyi jogszabályokban foglalt jogaival élni, ha úgy találja, hogy Személyes Adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat sértően dolgozzuk fel.

Ha további kérdése van az Önről tárolt személyes adatok típusával kapcsolatban, vagy az Önről tárolt személyes adatok törlését, illetve helyesbítését szeretné kérni, vagy bármely egyéb érintteti jogával szeretne élni, kérjük, küldjön írásos kérelmet a eaddress e-mail-címre vagy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat alján feltüntetett levelezési címre. Bár észszerű erőfeszítéseket teszünk a kérése teljesítése érdekében, fenntartjuk a jogot arra, hogy a hozzáférési kérelmeket elutasítsuk, korlátozzuk vagy azokat feltételekhez kössük, ha a vonatkozó jogszabályok ezt megkövetelik vagy lehetővé teszik.

A kapcsolattartási beállításainak kiválasztása, valamint a hirdetések és az Önre szabott profilok létrehozásának elutasítása

A beállításai feltüntetésével eldöntheti, hogy szeretne-e a NoStupidGiftstől marketingüzeneteket kapni vagy sem. A beállítások kiválasztásának lehetőségei közé tartoznak az alábbiak:
 • Bármelyik Önnek küldött e-mail üzenetünkön a „leiratkozás” hivatkozásra kattinthat, illetve a eaddress címre e-mailt küldhet nekünk;
 • A NoStupidGifts.com Fiókom és Premier Fiók menüpontok segítségével kiválaszthatja, hogy szeretne-e marketingüzeneteket kapni a NoStupidGiftstől, valamint feliratkozhat a termékeinkről és szolgáltatásainkról szóló hírlevélre, illetve le is iratkozhat arról;
 • Látogasson el a Listáról eltávolító oldalunkra a reklámokkal kapcsolatos beállításai kezeléséhez, illetve a hirdetési és marketinglistáinkból (katalógusok, telefon, fax és e-mail) történő eltávolítását célzó kérelem benyújtásához; és
 • Amikor online vásárlás közben elmenti a kosár tartalmát, e-mail-emlékeztetőket kérhet;

A eaddress e-mail-címre küldhet e-mailt, hogy letiltsa az Önre szabott profil létrehozását.

A NoStupidGifts vagy a NoStupidGifts nevében bármely harmadik fél marketingtevékenysége a vonatkozó jogszabályokkal összhangban történik, és (amennyiben alkalmazandó) módszereket tartalmaz, hogy Ön a beállításait tudassa velünk (beleértve annak lehetőségét, hogy a fentieknek megfelelően eltávolítsuk a hirdetési és marketinglistáinkról).

Kérjük, várjon legfeljebb 10 munkanapot, hogy az e-mail beállítások érvénybe lépjenek. Mivel egyes promóciókat, például a célzott reklámlevelek katalógusait előre kidolgozzuk, ezért bizonyos esetekben a beállítási kérésének megérkezése után is kaphat tőlünk marketingüzeneteket. Ha letiltja a marketingüzeneteket, a kért tranzakciókkal és/vagy a szolgáltatással kapcsolatos ügyekben továbbra is kommunikálhatunk Önnel.

Hogyan védjük az Ön személyes adatait

A NoStupidGifts megtesz minden észszerű lépést, hogy a személyes adatait megvédje a hibás használattól, az a káros beavatkozástól és az adatvesztéstől, valamint a jogosulatlan hozzáféréstől, módosításoktól és közzétételtől. Ennek végrehajtásához többek között:

 • A bizalmas információk, például a hitelkártyára vonatkozó adatok összegyűjtésekor és átvitelekor titkosítást használunk;
 • Műszaki és szervezeti intézkedéseket teszünk, amelyeket a feldolgozói rendszereink és a szolgáltatásaink folyamatos biztonságának, elérhetőségének és alkalmazkodóképességének biztosítása érdekében fejlesztettünk ki;
 • Korlátozzuk a létesítményeinkhez való fizikai hozzáférést;
 • Korlátozzuk az Önről gyűjtött adatokhoz való hozzáférést;
 • Biztosítjuk, hogy mi és az Üzleti Partnereink megfelelő biztonság védelemmel rendelkezzünk a Személyes Adatok megvédéséhez; valamint
 • Jogszabályi kötelezettség esetén a személyes adatokat megsemmisítjük vagy azonosíthatatlanná tesszük.

Javasoljuk, hogy minden jelszavát kezelje bizalmasan, és óvakodjon az „adathalászat” típusú csalásoktól, amelyek során valaki olyan e-mailt küldhet Önnek, amely látszólag a NoStupidGiftstől érkezik és az Ön személyes adatainak megadását kéri. A NoStupidGifts nem fogja e-mailen keresztül elkérni az Ön azonosítóját vagy jelszavát.

A gyermekek személyes adatainak gyűjtése és felhasználása

A NoStupidGifts komolyan veszi a gyermekek adatainak védelmét. A weboldalainkon szándékosan nem gyűjtünk helyi jogszabályok szerint kiskorúnak minősülő személyektől személyes adatokat. Ha Ön kiskorúnak minősül, kérjük, hogy a szülő vagy a törvényes képviselő kifejezett hozzájárulása és részvétele nélkül ne küldjön személyes adatokat a weboldalainkon keresztül.

Cookie-k és hasonló technológiák

Mi és a partnereink így használjuk a cookie-kat

A weboldalunk tőlünk és harmadik felektől származó „cookie”-kat használnak, hogy segítsenek bejelentkezni a szolgáltatásainkba és személyre szabni az Ön online élményét. Ezeket a technológiákat és az Önről gyűjtött adatokat arra használhatjuk, hogy több eszközön keresztül nyomon követhessük az Ön tevékenységét. Adott esetben a beállításait és egyéb adatait cookie-k segítségével tároljuk a számítógépén a célból, hogy Önnek időt takarítsunk meg, mivel így nincs szükség ugyanazokat az adatokat ismételten megadnia.

A cookie egy szövegrészlet, amely a számítógép merevlemezén kerül elhelyezésre. A kiválasztott beállításoktól függően a böngésző egy kis fájlban rögzíti a szöveget az Ön eszközén. Számos böngésző alapértelmezés szerint elfogadja a cookie-kat. Önnek lehetősége van arra, hogy kedve szerint elfogadja vagy elutasítsa a cookie-kat. A webböngésző Súgó része, amelyet valószínűleg az eszköztárban talál meg, többnyire megmutatja, hogyan lehet böngészőjében az új cookie-k fogadását letiltani, hogyan lehet a böngészővel értesítéseket küldetni az új cookie-k fogadásakor, illetve hogyan lehet a cookie-k mindegyikét letiltani.

A cookie-k segítségével kihasználhatja a NoStupidGifts bizonyos alapvető funkcióit, például a Bevásárlókosár mentését és a Bevásárlókosár elemeinek megjegyzését a látogatásai közötti időszakban is. Ha a cookie-k elutasítását választja, akkor nem fog tudni bejelentkezni, illetve nem fogja tudni a NoStupidGifts olyan weboldalainak és szolgáltatásainak egyéb interaktív funkcióit használni, amelyek a cookie-któl függenek.

A NoStupidGifts és másik felek célzottan megjelenített hirdetései

A NoStupidGifts hirdetéssel és személyre szabással foglalkozó Üzleti Partnerekkel is együttműködik a cookie-k használatában és az Internet böngészésben, hogy személyre szabott tartalmakat és megfelelő hirdetéseket jeleníthessünk meg, miközben Ön mobiltelefonos alkalmazásokat használ, illetve meglátogatja a NoStupidGifts.com oldalt és más weboldalakat. Például, ha megtekint egy terméket a NoStupidGifts weboldalán, akkor egyéb meglátogatott weboldalak hasonló termékeinek ajánlatait is láthatja. Ezen Üzleti Partnerek által elhelyezett cookie-k segítenek a reklámkampányaink teljesítményének mérésében is, továbbá segítségükkel azonosítani lehet az Ön által látogatott oldalakat, a hivatkozásokat és hirdetéseket, amelyekre Ön rákattint, a weblapokon végrehajtott egyéb műveleteit, és azokat a weboldalakat, amelyekről a weboldalra érkezett. A cookie-k hatékonyak lehetnek a NoStupidGifts.com oldalon és más weboldalakon is. Ha letiltja a célzottan megjelenített hirdetéseket, a cookie-khoz társított adatokat nem fogjuk felhasználni.

Tudjon meg többet a célzott hirdetésekről és azok elutasításának mikéntjéről.

A „Ne kövess” jelzések

Felhívjuk figyelmét, hogy miközben a fenti „Tudjon meg többet” hivatkozáson keresztül lehetősége van a célzott hirdetések elutasítására, valamint a webböngészőjén keresztül irányíthatja a cookie-k használatát a fenti „Mi és a partnereink így használjuk a cookie-kat” részben említetteknek megfelelően, bizonyos webböngészők a „ne kövess” nevű beállítás engedélyezését is lehetővé teszik. A beállítás különleges jelzést küld az internetezés közben megnyitott weboldalaknak. Ez a „ne kövess” jelzés más, mint amikor a cookie-k elutasításával a böngésző beállításaiban letiltja a nyomon követés bizonyos fajtáit, mivel azok a böngészők, amelyekben a „ne kövess” lehetőség be van állítva, továbbra is képesek cookie-kat fogadni. A NoStupidGifts jelenleg nem reagál a webböngésző „ne kövess” jelzéseire. Ha a jövőben reagálni fogunk, ennek módját a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban fogjuk részletezni. A „ne kövess” funkcióval kapcsolatos további információkért látogassa meg a www.allaboutdnt.org oldalt.

A NoStupidGifts célzott e-mail marketingje

Bizonyos, Ön által fogadott marketingüzenetek – beleértve az e-mail marketinget is – a NoStupidGifts.com oldalon történő látogatásai, valamint a böngészési és vásárlási előzményei alapján is személyre szabhatóak. Emellett amikor az érkező e-mail marketing során bizonyos hivatkozásokra kattint, az e-mail szolgáltatónk cookie-t helyezhet el az Ön böngészőjében. Ez a fajta cookie összekapcsolásra kerül az Ön e-mail-címével vagy IP-címével, és arra használjuk, hogy adatokat gyűjtsünk a NoStupidGifts.com oldalon megtekintett és vásárolt termékekről és szolgáltatásokról. A gyűjtött adatokat a későbbekben küldött e-mail marketingüzenetek személyre szabásához és testre szabásához használhatjuk fel. Ezt a felhasználási módot elutasíthatja, ha rákattint a leiratkozási hivatkozásra, amelyet az érkező összes személyre szabott e-mailmarketingüzenet tartalmaz.

Mi és a partnereink így használjuk az adatgyűjtő (web beacon) jeleket, a képpontcímkéket (pixel tag) és a nyomon követési technológiát

A NoStupidGifts vagy az Üzleti Partnerei adatgyűjtő jeleket használhatnak a weboldalainkon, az e-mail üzeneteinkben, a más weboldalkon megjelenített hirdetéseinkben, illetve a másoknak szóló e-mail üzenetekben megjelenő hirdetéseinkben. Hasonlóképpen, azon harmadik felek, akiknek a tartalmai vagy a hirdetései megjelennek a NoStupidGifts.com oldalon, illetve akiknek az e-mail üzeneteit a NoStupidGifts.com elküldi a felhasználóinknak a tartalmak, hirdetések vagy e-mail üzenetek hatékonyságának mérése céljából, szintén adatgyűjtő jeleket helyezhetnek el a hirdetéseikben vagy az e-mail üzeneteikben.

Az adatgyűjtő jel (web beacon) egy elektronikus kép, amellyel a cookie felfedezhető a számítógépén, amikor Ön megtekint egy weboldalt vagy egy e-mail üzenetet. Az adatgyűjtő jelek segítségével különböző módszerek közül választva tudjuk mérni a webhelyünk és a hirdetéseink hatékonyságát. Például az adatgyűjtő jelek képesek a webhelyünkre egy adott hirdetés miatt érkező egyének, illetve azok számlálására, akik egy adott hirdetés megtekintése után vásárolnak a webhelyünkről. Továbbá az adatgyűjtő jelek segítségével megtudhatjuk, hogy egy adott webhelyet mikor tekintettek meg, és leírást biztosíthatnak arról az oldalról, ahová az adatgyűjtő jel kerül. Az adatgyűjtő jelekkel az e-mail kampányok hatékonysága is mérhető, mivel számlálják azon egyéneket, akik e-mail üzenetet nyitnak meg vagy reagálnak rá, és közben meghatározzák az e-mail üzenet megnyitásának időpontját és az e-mail üzenetek továbbításainak számát. A helyi jogszabályok szerintkombinálhatjuk az adatgyűjtő jelek segítségével szerzett Személyes Adatokat a Öntől begyűjtött egyéb Személyes Adattal.

Bizonyos Üzleti Partnereinknek megengedhetjük, hogy a NoStupidGifts, a NoStupidGifts ügynökei vagy mások segítségével a NoStupidGifts.com-on adatgyűjtő jeleket használva egyedi vagy összesített statisztikákat állítsanak össze, hogy felmérjék az online marketing hatékonyságát, valamint statisztikákat készítsenek arról, hogy a hirdetésekre kattintás milyen gyakran eredményez vásárlást vagy egyéb tevékenységet a hirdető webhelyén. Az összesített adatok tartalmazhatnak például demográfiai és felhasználással kapcsolatos adatokat. A kutatáshoz nem osztjuk meg az Ön Személyes Adatait az Üzleti Partnerekkel.

Bizonyos adatgyűjtő jeleket használhatatlanná tehet, ha a webböngészőjében elutasítja a cookie-kat a fenti Mi és a partnereink így használjuk a cookie-kat című részben említetteknek megfelelően.

Amikor a weboldalainkra látogat vagy megtekinti az egyik e-mail üzenetünket, képpontcímkéket (más néven „tiszta” gif-eket), nyomon követő hivatkozásokat és/vagy ezekhez hasonló technológiát használhatunk, hogy feljegyezzük a weboldalunkon meglátogatott oldalakat. Képpontcímkéket annak meghatározásához is használhatunk, hogy az e-mailek milyen típusait támogatja a böngészője. Az adatgyűjtő jelek, képpontcímkék, nyomon követő hivatkozások és hasonló technológiák segítségével gyűjtött adatokat a Személyes Adataival együtt arra használhatjuk, hogy a NoStupidGifts.com oldalon tapasztalt felhasználói élményét személyre szabjuk, valamint hasznosabb és még inkább releváns hirdetéseket tudjunk az Ön számára biztosítani.

Közösségi média funkciók

A weboldalunk közösségi médiával kapcsolatos funkciókat is tartalmaz, például a Facebook „Tetszik” gombját és a Twitter „Követés” gombját. Ezek a funkciók begyűjthetik az Ön IP-címét, a weboldalunkról éppen látogatott oldal nevét, valamint beállíthatnak egy cookie-t, hogy lehetővé tegye a funkció megfelelő működését. A közösségi médiával kapcsolatos funkciókat vagy egy harmadik fél biztosítja, vagy közvetlenül a weboldalunkon szolgáltatjuk. Az Önnek, az ezen funkciókkal történő kapcsolódásaira a funkciókat biztosító társaságok adatvédelmi szabályzata vonatkozik.

Harmadik felek weboldalaire és szolgáltatásaira mutató hivatkozások (linkek)

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a NoStupidGifts más weboldalakra mutató hivatkozásokat nyújt, amelyek rákattintás után adatokat gyűjthetnek Önről. A harmadik felek NoStupidGifts.com oldalon hivatkozott weboldalainak adatvédelmi gyakorlatai nem tartoznak a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya alá. Általában a szimbólummal jelöljük vagy értesítéssel látjuk el a harmadik fél weboldalaira mutató hivatkozásokat.

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat módosításai

Alkalmanként frissíteni fogjuk a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása, illetve a Személyes Adatai felhasználási módjának jelentős változása esetén az Adatvédelmi Nyilatkozatot felülvizsgáljuk, hogy tükrözze a módosításokat, valamint módosítjuk a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatálybalépési dátumát, amely a jelen szakasz végén található. Javasoljuk, hogy rendszeresen nézze át a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, hogy értesüljön arról, hogyan használjuk fel és védjük meg az Ön Személyes Adatait.

Kapcsolat

Ha az adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatban bármilyen okból fel szeretné venni velünk a kapcsolatot, kérjük, küldjön e-mailt a eaddress címre.

Hatálybalépés dátuma: 2020. 05. 23.


NSG Team

NoStupidGifts

A Tudatos ajándékozók és ajándékvárók közössége

eaddress